Integraal technisch beheer

Technisch beheer volgens CoSource omvat een drietal aandachtsgebieden: 1. Onderhoud en instandhouding 2. Energie management 3. Veiligheid, gezondheid, milieu (VGM) en compliancy t.a.v. wet- en regelgeving CoSource heeft voor elk van de drie aandachtsgebieden de beschikking over een aantal scan’s en/of inspectiemethodieken om de nul- of startsituatie in kaart te brengen. Tevens beschikken we over de beheertools en over de juiste mensen om niet alleen een advies uit te brengen maar dit tevens op basis van resultaatgarantie uit te voeren.


Onderhoudsbeheer

Op gebied van onderhoud- en beheer voeren we inspecties en onderhoudsanalyses uit om tot een maatwerk onderhoudsplan te komen wat vervolgens aanbesteed en gecontracteerd wordt. Om de kwaliteit te borgen voeren we onderhoudstoezicht en audits uit.
Tevens krijgt de opdrachtgever de beschikking over een volledig ingericht (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan en indien gewenst een webportal voor het melden en rapporteren van storingen, klachten en verzoeken.
Het projectmanagement bij het ten uitvoering brengen van het MJOP kan ook bij onze beheerorganisatie worden ondergebracht.

Energiebeheer

Op gebied van energiemanagement voorzien we in een energie- en kostenanalyse op basis waarvan een monitoring plan wordt ingericht.
Meteropname, technische analyse en factuurcontrole maken onderdeel uit van onze beheerdiensten en ook de corrigerende technische maatregelen en instructies naar gebruikers of bewoners worden door de regieorganisatie van CoSource uitgevoerd.


VGM beheer en compliancy

Op gebied van VGM voorzien wij in de juiste inrichting van de NEN 3140 organisatie, inclusief ‘aanwijzingen’ van het hiervoor benodigde personeel.
Werkzaamheden m.b.t. legionellabeheer en OP-taken t.b.v. brandmeldsystemen kunnen door ons uitgevoerd worden. De status van vergunningen, risico analyses, tekeningen en beheerdocumentatie worden door CoSource in kaart gebracht en vervolgens beheerd in ons digitaal beheersysteem Safety Register.

Bovenstaande beheerdiensten kunnen per aandachtgebied gecontracteerd worden, maar het is ook mogelijk het geheel aan dienstverlening te contracteren middels een Integraal technisch beheer contract.