Onderhoudsmanagement

De keuze voor een onderhoudsmethodiek en de wijze waarop onderhoudsplannen moeten worden opgesteld, zijn sterk afhankelijk van de risico’s die u wil beperken. Zo zijn de risico’s binnen kantooromgevingen anders dan die in bijvoorbeeld productieomgevingen, ziekenhuizen of datacenters.

CoSource onderscheidt zich door de juiste onderhoudsaanpak waarbij de methodiek kan variëren van conditiegestuurd onderhoud o.b.v. de NEN 2767 tot risicogestuurd onderhoud o.b.v. FMECA-analyse.


NEN 2767 en Integrale Inspecties

De NEN 2767 methodiek is een objectieve inspectiemethode waarbij gebreken aan installaties en bouwkundige elementen worden geïdentificeerd en gekwantificeerd om vervolgens tot een conditiescore te komen. De methodiek is uitermate geschikt bij het toepassen van conditiegestuurd onderhoud, nulmetingen en kwaliteitscontroles.

Deze methode kan uitgebreid worden tot een Integrale Inspectie door tevens de brandveiligheid, energetische aspecten en wet- regelgevingsaspecten te beoordelen.

CoSource beschikt over Sertum en NVDO gecertificeerde inspecteurs in de disciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek en bouwkunde.

Maatwerk inspecties

Het toepassen van standaard inspectiemethodieken heeft voordelen, maar in de praktijk blijkt dat een op de situatie toegesneden methode soms efficiënter en effectiever kan zijn.

De NEN 2767 en de Integrale inspectie methodieken kennen immers ook beperkingen. Zo maken functionele beproevingen bijvoorbeeld geen onderdeel uit van deze inspectiemethodes

In het geval van kritische installaties is het dan ook aan te bevelen om de werking ervan te toetsen en niet blind te varen op een conditiescore.


MJOP en DMOP

Traditionele meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) gaan bij vervangingsinvesteringen uit van zogenaamde één op één vervangingen. Dit betekent dat installaties en voorzieningen bij het verstrijken van de levensduur vervangen worden door soortgelijke voorzieningen. Bij een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) worden echter de vervangingsmomenten aangegrepen om maatregelen door te voeren die leiden tot energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot of vermindering van milieubelasting.

Om een goed DMOP op te kunnen stellen, is naast kennis van installatietechniek en bouwkunde, diepgaande onderhoudskennis en expertise op gebied van energiemanagement en duurzaamheid nodig. CoSource beschikt over een team van specialisten dat uitgebreide ervaring heeft in alle bovengenoemde vakgebieden.

Maar onze dienstverlening gaat verder dan het opstellen van het MJOP of DMOP. Indien u dat wenst, nemen wij ook de zorg van het aanbesteden, de projectbegeleiding en het opleveren van de aanpassingen over.

NEN 3140 inspecties en Installatie Verantwoordelijkheid

Binnen de exploitatie van gebouwen en installaties moeten de gevaren i.v.m. het werken aan, of in de nabijheid van elektrotechnische installaties geminimaliseerd worden.

In de Arbowet is voorgeschreven dat in gebouwen aanwezige elektrotechnische installaties blijvend moeten voldoen aan NEN 1010 en dat het beheer en onderhoud volgens NEN 3140 moeten gebeuren.

De werkgever moet conform de NEN 3140 een installatieverantwoordelijke ‘aanwijzen’ die verantwoordelijk is voor het beheer en de veilige bedrijfsvoering van de elektrotechnische installaties. Tevens dienen er onderhoudsinspecties en beproevingen uitgevoerd te worden.

Als externe regievoerder kan CoSource de taken van de Installatie Verantwoordelijke NEN 3140 en de inspecties van u overnemen.